สำนักงาน กสทช. ภาค ๔
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กสทช. เปิดรับฟังความเห็นทีวีดิจิตอลทุกช่องต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการทางโทรทัศน์เพื่อให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 30/09/2559

กสทช. เปิดรับฟังความเห็นทีวีดิจิตอลทุกช่องต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการทางโทรทัศน์เพื่อให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม

     ทีวีดิจิตอลทุกช่อง องค์กรที่เกี่ยวกับคนพิการ และนักวิชาการ ร่วมให้ความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการให้บริการมาตรฐานทางเทคนิค สำหรับคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์ เพื่อให้คนพิการทางหู และทางสายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ในรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์ดิจิตอลได้อย่างเท่าเทียม

     วันนี้ (๒๙ กันยายน ๒๕๕๙) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  กล่าวว่า หลังจากที่ กสทช.  ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งในประกาศดังกล่าวกำหนดให้ สำนักงาน กสทช. ต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานด้านเทคนิค และความเหมาะสมของรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง  และเสียงบรรยายภาพ  เพื่อให้คนพิการทางหู และสายตา  โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าว โดยอ้างอิงผลการศึกษาเรื่องการบริการล่ามภาษามือ จากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คำบรรยายแทนเสียงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  และเสียงบรรยายภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      “ดิฉันเข้าใจว่าการที่กำหนดให้บริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์จะเป็นภาระสำหรับทีวีดิจิตอลในแง่ของการผลิต แต่เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิการรับรู้ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ช่องต่างๆ สามารถรวมตัวกันเพื่อรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนฯ ได้หากต้องทำในระยะยาวและมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาได้  หากติดขัดปัญหาใดๆ สามารถสะท้อนปัญหา และขอความร่วมมือให้ช่วยกันทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ  เมื่อรับฟังความคิดเห็นวันนี้เสร็จแล้ว จะนำเสนอต่อ กสท. ต่อไป ” สุภิญญากล่าว 
     ทั้งนี้ ประกาศ กสทช.  กำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์  กำหนดให้รายการโทรทัศน์ของช่องต่างๆ ต้องมีสัดส่วนบริการในรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะภายในปี ๒๕๖๑ ดังนี้
      (๑) บริการล่ามภาษามือ (Sign Language) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูด หรือเสียงประกอบเกิดขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๕  แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที
      (๒) บริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง หรือตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพ หรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูด หรือเสียงประกอบ เกิดขึ้น และผู้รับชมสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวด้วยตนเองได้ อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ นาที
      (๓) บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) หรือบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติ อย่างน้อยร้อยละ ๕ แต่ไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที

1-(1).jpg

2-(1).jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg