สำนักงาน กสทช. ภาค ๔
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
บันทึกโดย : กสทช. ภาค ๔     หมายเลขโทรศัพท์ : - วันที่บันทึก : 10/10/2559

เอกสารเผยแพร่โครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์


แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการรบกวนการใช้ความถี่ในกิจการวิทยุการบิน-และหลักเกณฑ์การแพร่แปลกปลอมฯ  << คลิกที่นี่ >>

เอกสารบรรยายการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา  << คลิกที่นี่ >>

เอกสารบรรยายหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒)  << คลิกที่นี่ >>