สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ทรัพยากรสื่อสารของชาติได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพการกำกับดูแล คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้บริโภคได้รับ ความคุ้มครอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีคุณภาพอย่าง เท่าเทียมและรู้เท่าทัน เพื่อวางรากฐานไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีเอกภาพบนความหลากหลาย
พันธกิจ
การจัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพบนพื้น ฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ไม่ถูกเอาเปรียบ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่หลาก หลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน