สำนักงาน กสทช. ภาค 4
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและประกาศ กสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559